The 19th Southwest Five-Country (City, District) Senior Bridge Invitational Tournament
Source: | Author:proa20e56 | Published time: 2018-04-23 | 1341 Views | Share:
The 19th Southwest Five-Country (City, District) Senior Bridge Invitational Tournament

Match time 2018-04-23 to 2018-04-27
Location Kunming Haishu Sports Training Base, Yunnan Province
Organizer Yunnan Sports Federation
Sponsor Yunnan Senior Citizens Sports Association
Referee Li Shilin Wang Lin, Wang Qiang, Zheng Hongbin
Arbitration Li Fangming, Cai Youyun, Li Dinghui, Wang Kang
Registration deadline 2018-04-10
Contact information 
Wang Yaozhen 0871-63315024, 15096780367
Co-organizer: Yunnan Province Go Association, Yunnan Bridge Association, Kunming Haishu Sports Training Base